Projecten zorgdenkers

Projecten

Hier staan projecten waar minimaal één zorgdenker aan deelneemt die een substantiële bijdrage voor het tot stand komen en/of vooraanbrengen van het  Zorgdenkers Netwerk heeft geleverd (tip: klik op de tekst).

.

‘High-Impact’ projecten

Het Zorgdenkers Netwerk

Initiatiefnemers/ zorgdenkers:
Cynthia Kat Reindersma, Eugen Oetringer, Marcel van Doorn, Marieke van Kesteren, Prem Heera
Waarom dit initiatief: Het initiatief is ontstaan vanuit een online discussie die op het volgende neer kwam: wij zien veel initiatieven die gericht zijn op de symptomen van de zieke zorg. Waar zijn die initiatieven die de (kern)oorzaken aanpakken die achter de symptomen schuilgaan?
Waarom ‘high-impact’ Omdat het een weg neerzet voor een betrouwbaar, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig gezondheidssysteem.
Mogelijke impact: Een betaalbare en kwalitatief hoogwaardige zorg.
Status: Actief
Web: www.zorgdenkers.nl

.

Koppelzones tussen gemeentes en lokale zorgaanbieders

Initiatiefnemers/ zorgdenker:
Ellen Vervoort-Nijsen, Charles de Monchy
Waarom dit initiatief: Om te voorkomen dat patiënten worden doorgestuurd van instantie naar instantie.

Om de complexiteit, bureaucratie en kosten tussen gemeentes en lokale overheidsorganisaties op een cruciaal gebied structureel omlaag te brengen.

Waarom ‘high-impact’ Omdat hiervoor een van de effectieve technieken voor de omgang met complexe systemen wordt ingezet, de rotonde. Zij hebben het rotondeprincipe, dat wij van de weg kennen, op een bepaald gebied toegepast en noemen het de koppelzone: De ruimte waar experts, managers en bestuurders in de ketens van het Sociaal Domein de samenwerking organiseren en werkende oplossingen tot duurzame afspraken maken zodat ze een betere doorstroming leveren, minder kosten maken en er minder ongelukken gebeuren.
De uitdaging
De betrokken partijen via één structuur samen te laten werken i.p.v. individuelle afspraken tussen de partijen met verschillende diensten en onnodige conflicten.
Mogelijke impact: Patiënten worden niet meer van instantie naar instantie doorgestuurd.

Minder kosten, vergelijkbare diensten, voorkomen van juridische procedures van patiënten en tussen de gemeentes en zorgaanbieders.

Status: Startup
Web: www.beter-nu.nl

.

Handvatten voor beslissers

Initiatiefnemer/ zorgdenker:
Eugen Oetringer
Waarom dit initiatief:
Nu duidelijk wordt dat de traditionele denk- en werkwijzen, best practices en methodieken voor een wereld zijn geoptimaliseerd die niet meer bestaat en handvatten voor te complexe wereld van vandaag te moeilijk te vinden zijn, is de vraag: hoe vind je de weg naar dat wat werkt en vermijd je dat wat niet werkt?
Waarom ‘high-impact’: Om de traditionele valkuilen voor de hele organisatie te voorkomen.
Mogelijke impact:
Status:
Voor introductie- en demonstratiesessies zie Events / Bronnen die erop wachten aangesproken te worden.
Web:

.

'Health checks' voor projecten, zelforganisatie en zorginkoop

Initiatiefnemers/ zorgdenkers:
Charles de Monchy
Cynthia Reindersma Kat
Eugen Oetringer
Waarom dit initiatief:
Omdat te veel projecten en activiteiten vastlopen of averechtse gevolgen hebben. Omdat dit vaak met weinig moeite aan het begin van het project of proces te voorkomen is. Om eindeloze discussies te doorbreken.
.
Voorbeelden: hoe de sector de aardappelziekte onder controle kreeg en ‘Guided Self-Organisation’ met 30.000 medewerkers / overbruggen van de communicatiekloof tussen organisaties (white paper).
Waarom ‘high-impact’:
Omdat bij het structureel toepassen van de health check honderden miljoenen of zelfs miljarden te bezuinigen zijn en projecten slagen die anders zouden falen (win-win situatie).
Mogelijke impact: (zie waarom ‘high-impact’)
Status:
Demonstratie sessies mogelijk: zie Events / Health check demonstratie sessies
.
Web: Zie menu ‘events’

.

De ontbrekende link tussen oorzaken van dyslexie, ADHD, autisme en dergelijke en hun symptomen

Initiatiefnemer/ zorgdenker:
Eugen Oetringer
Waarom dit initiatief:
Omdat meer en meer mensen therapieën voor dyslexie, ADHD, autisme en dergelijke vinden die
  • prima resultaat leveren nadat het via de reguliere weg niet lukte
  • vanuit de werkwijze via TomTom-achtige technieken zoals de alternatieve route bij file te verklaren zijn: de OMH stichting heeft 18 therapieën en preventietechnieken geïdentificeerd die dergelijke technieken waarschijnlijk gebruiken zonder dat iemand het weet.
  • het nodige onderzoek in de ontbrekende ruimte blijft steken
Waarom ‘high-impact’:
Omdat er sterke aanwijzingen zijn dat het fenomeen van capaciteitsknelpunten de ontbrekende link levert tussen gerapporteerde oorzaken van aandoeningen zoals dyslexie, ADHD en autisme en hun symptomen.
.
Omdat kennis voor het verhelpen van files (ingenieursdisciplines) erop wacht voor de hersenen ingezet te worden.
Mogelijke impact: De ontbrekende schakel voor het vinden van doorbraak therapieën bij diverse geestelijk aandoeningen?
Status: Gestopt vanwege de ontbrekende ruimte. Recent opgepakt door de Stad van Morgen in Eindhoven (zie project School of Talents hieronder)
Web:

.

School of Talents, Eindhoven

Initiatiefnemers:
Jean-Claude Close, Stad van Morgen
Eugen Oetringer
Zorgdenker:
Eugen Oetringer
Waarom dit initiatief:
Om de talenten van kinderen de bevorderen i.p.v. te onderdrukken.
.
Om bij te negatieve gevolgen met aandoeningen zoals dyslexie, ADHD en autisme resultaat leverende therapieën toegankelijk te maken.
.
Om wetenschappelijk onderzoek ondanks de ontbrekende ruimte voor elkaar te krijgen.
Waarom ‘high-impact’:
Omdat het de Stad van Morgen is gelukt het AiREAS project ondanks de ontbrekende ruimte voor elkaar te brengen (een project voor eenbetere gezondheid door het terugdringen van luchtvervuiling). Dezelfde aanpak wordt ingezet om de School of Talents ondanks de ontbrekende ruimte voor elkaar te krijgen.
.

Omdat dit project de mogelijkheid biedt te laten zien hoe op een verantwoorde manier therapieën gevonden en toegankelijk gemaakt worden die goed of zelfs uitstekend resultaat leveren (tevens de basis voor verdergaand wetenschappelijk onderzoek).

Om te laten zien wat er mogelijk is als meerdere gerelateerde uitdagingen (motivatie scholieren, geestelijke aandoeningen, ontbrekende ruimte) met technieken voor de omgang met complexe uitdagingen worden opgepakt.

Mogelijke impact: (zie waarom ‘high-impact’)
Status: In de fase van bewustwording
Web:

.

.

‘Bottom-Up’ projecten

Pijn Samen

Initiatiefnemer/ zorgdenker: Pim Giel
Waarom dit initiatief: Meer dan 2 miljoen mensen in Nederland hebben last van chronische pijn. Zij kunnen niet doen wat ze willen, maar passen hun leven voortdurend aan hun pijnen aan. Dat is niet alleen op persoonlijk niveau een drama, het kost de samenleving jaarlijks ook nog eens € 20 miljard.

Doel van het project is om uit te zoeken hoe behandeling van chronische pijn efficiënter kan. Het gaat daarbij in op eigen regie van de patient en de samenwerking tussen de medische en complementaire behandeling.

Pijn heb je niet alleen:

PijnSamen

Status: Actief
Web: www.pijnsamen.nl

.

Immunowell

Initiatiefnemer:
Tjitske Bezema,
Zorgdenker
Alexandra Willems
Waarom dit initiatief:
Immunowell
Mogelijke impact:
Structurele preventie van ziektes en snellere genezing door een beter functionerend immuunsysteem.
Status: Actief
Web: www.immunowell.com

.

Geen gedoe: overbodige regels en administratieve lasten elimineren en vereenvoudigen

Initiatiefnemers:
Ellen Vervoort-Nijsen,
André Nijsen,
Zorgdenker:
Ellen Vervoort-Nijsen
Waarom dit initiatief: Jaarlijks wordt er €90 miljard uitgegeven aan beroepsgroepen die leven van onnodige bureaucratie, waarvan €15 miljard in de zorg
Status: In ontwikkeling
Web:

.

Familiegroepsplan

Initiatiefnemer/ zorgdenker:
Marieke van Kesteren
Waarom dit initiatief: Omdat handvatten voor de omgang met Familiegroepsplan, zoals vastgelegd in de Jeugdwet 2015, te moeilijk te vinden zijn.
Status: Actief
Web:  www.familiemaakteigenplan.nl

.

Mijn Hoofd

Initiatiefnemers/ zorgdenker: Pim Giel
Waarom dit initiatief:

Het project beoogt de veranderende relaties bij dementie inzichtelijk te maken en de enorme dillema’s die daarbij komen kijken (1e film Mijn Hoofd In Jouw Handen).

Trailer film

MijnHoofdInJouwHanden

Daarnaast gaat het om de eigen regie en het nog nuttig kunnen zijn in de samenleving (2e film Ger Mijn Hoofd In Eigen Hand).

Naast de film en congres worden er regionale bijeenkomsten gehouden voor professionals, mantelzorgers en patienten waarbij de visie op zorg wordt gegeven met vertoning van de film om daarna a.d.h.v. de dillema’s met het publiek over oplossingen te praten.

Status: Actief
Web: www.mijnhoofd.com

.

Onze kinderen zijn de toekomst – Educatie vanuit het Hart & Welzijn centraal in gezin, onderwijs en zorg

Initiatiefnemer/ zorgdenker:
Ingrid Rouleaux
Waarom dit initiatief:

Omdat educatie vanuit het hart, zorg en aandacht voor het centraal stellen van het welzijn en geluk van elk kind in gezin, onderwijs en zorg en een transparante samenleving, ook in deze tijd van bewustzijnsveranderingen, lang niet altijd vanzelfsprekend is.

Omdat wij niet kunnen accepteren: “ Als kinderen, van zwak tot hoogbegaafd – wel of niet gehandicapt, de kans niet krijgen om zich in hun volle eigenheid te kunnen ontwikkelen. Als de unieke eigenheid en de toekomst van onze kinderen ondermijnd wordt, door hen in hokjes en systemen te persen, door hen uit te sluiten, door hun mogelijkheden en talenten onbenut te laten”. Zo ontstaan faalangst, frustratie, concentratieproblemen, depressie en pesten en ergere dingen.

Om met elkaar te verbinden en zichtbaar te maken wat nodig is en effectief werkt , voorbeelden (zowel regulier als alternatief) die positieve veranderingen in gezin, onderwijs en zorg teweegbrengen en kinderen in hun kracht zetten. Ook bij kinderen met diagnoses zoals bijvoorbeeld dyslexie, ADHD en autisme. Zelfs daar waar de reguliere zorg zegt uitbehandeld te zijn en dat je er maar mee moet leren leven, daar waar het onderwijs aangeeft handelingsonbekwaam te zijn.

Het Kind (in jezelf) dat geleerd heeft in hartsverbinding te leven en daardoor zijn volledige potentieel kan benutten, maakt gezondere keuzes, is fitter en vitaler en vreugdevoller. Leven vanuit je hart  kan vele ongemakken, en psychische en lichamelijke ziektes voorkomen. Dit feit levert, naast geluk en welzijn thuis en op school, een kostenbesparing op binnen de psychische en geneeskundige zorg.

Samen op weg naar Geestelijk, Lichamelijk en Financieel Welzijn in balans

Kinderen hebben meer nodig dan rekenen en taal! Elk kind verdient oog en oor, optimale kansen om een gezonde toekomst op te bouwen. Elk kind verdient Educatie vanuit het Hart.

Status: 3.100 mensen hebben het Burgerinitiatief Christoffel Appèl ondertekend
Web: www.onzekinderenzijndetoekomst.nl

LinkedIn

.

Zorgvastgoed

Initiatiefnemers/ zorgdenker:
Prem Heera
Waarom dit initiatief: Vooral buitenlandse investeerders willen in vastgoed in combinatie met de gezondheidszorg investeren. Het biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld zorginstellingen voor dementerenden te creëren.
Status: Eerste financieringsprojecten in vergevorderde gesprekken
Web:

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.